Wyszukiwarka:

2006 rok

Uchwała Nr 520/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006r.
Uchwała Nr 520/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 września 2006r.
 
 
zmieniająca uchwałę Nr 243/2002 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2002 r.
 
         Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
 
         § 1. W uchwale nr 243/2002r. Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2002r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
 
"Powołuje się komisję do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w składzie:
 
Przewodniczący                                           Paweł Łukaszewski - starosta
Członkowie                                                 Julian Kempa - Członek Zarządu
                                                                 Powiatu Średzkiego
                                                                 Piotr Lepczyński - Przedstawiciel
                                                                 Związku Nauczycielstwa Polskiego
Sekretarz                                                   Radosław Tomczak - kierownik
                                                                 Wydziału Edukacji Kultury i Sportu"
2) w załączniku do uchwały pkt. 9 otrzymuje brzmienie:
"Przekazuje się do dyspozycji dyrektorów szkół i placówek oświatowych minimum 15 zł. rocznie na etat kalkulacyjny nauczycieli z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli".
 
         § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
 
         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
         § 4. Traci moc Uchwała Nr 116/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr 243/2002 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2002r.
 
         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (04/10/2006 09:41:10)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (04/10/2006 10:24:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (04/10/2006 10:23:58)
Lista wiadomości