Wyszukiwarka:

2006 rok

Uchwała Nr 474/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2006 r.
 
Uchwała Nr 474/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 maja 2006 roku
 
 
w sprawie zbycia w drodze darowizny składników majątkowych na rzecz Gminy Krzykosy, Nowe Miasto i Zaniemyśl
 
 
            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 - ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. 1. Powiat Średzki zbywa w drodze darowizny na rzecz Gmin: Krzykosy, Nowe Miasto i Zaniemyśl składniki mienia ruchomego w postaci sprzętu przydatnego do zwalczania powodzi.
 
                    2. Szczegółowy wykaz sprzętu oraz jego wartość określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Starosta Średzki
mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr 474/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 maja 2006 roku
 
 
w sprawie zbycia w drodze darowizny składników majątkowych na rzecz Gminy Krzykosy, Nowe Miasto i Zaniemyśl
 
 
            Stosownie do art. 4 ust. 1 p-kt 16 ustawy samorządzie powiatowym, do zadań powiatu należy wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Powiat Średzki posiada własny magazyn sprzętu przeciwpowodziowego. Zarząd Województwa Wielkopolskiego swoją uchwałą nr 2496/2006 z dnia 26 stycznia br. wyraził zgodę na zbycie w drodze darowizny składników majątkowych w postaci sprzętu przeciwpowodziowego na rzecz naszego powiatu. Magazyn przeciwpowodziowy Powiatu Średzkiego ze względu na ograniczoną powierzchnię magazynową, nie pozwala na magazynowanie w sposób prawidłowy przyjętego sprzętu, którego ilość przekracza ustalony normatyw dla tego typu magazynów.
            W związku z tym zbycie ww. sprzętu na rzecz gmin naszego powiatu jest w pełni uzasadnione.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (23/05/2006 13:49:50)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (23/05/2006 14:10:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (23/05/2006 14:09:56)
Lista wiadomości