Wyszukiwarka:

2006 rok

Uchwała Nr 467/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2006 r.
 
UCHWAŁA NR 467/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 maja 2006 r.
 
 
zmieniająca uchwałę Nr 446/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie wyłączenia z umowy użyczenia zawartej w dniu 26 marca 2004 roku w Środzie Wlkp., lokalu użytkowego nr 8 znajdującego się na II piętrze budynku położonego w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego Krzyża 2 .
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1, ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz § 2 ust.2 uchwały Nr XIII/74/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. zmienionej uchwałą Nr XXII/151/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2005 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr 446/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie wyłączenia z umowy użyczenia zawartej w dniu 26 marca 2004 roku w Środzie Wlkp., lokalu użytkowego nr 8 znajdującego się na II piętrze budynku położonego w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego Krzyża 2, dokonuje się następującej zmiany:
 
-    §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 
" § 1.2. Umowę użyczenia w zakresie lokalu, o którym mowa w ust.1, należy wypowiedzieć z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, z dniem podjęcia decyzji o przetargu na sprzedaż tego lokalu."
 
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak -BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (19/05/2006 13:34:26)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (19/05/2006 13:34:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (19/05/2006 13:34:26)
Lista wiadomości