Wyszukiwarka:

2006 rok

Uchwała Nr 458/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 kwietnia 2006 r.
  
Uchwała Nr 458/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 kwietnia 2006 roku
 
 
w sprawie zatwierdzenia projektu "AKTYWNY POWRÓT dla Działania 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwałe bezrobotnych - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich," współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 
              Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) i art. 9 ust. 1 pkt. 1, 2, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz. 1001 ze zmianami ) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (Dz. U. Nr 166. poz. 1743) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 ( Dz. U. Nr 197. poz. 2024 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
            § 1. Zatwierdza opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. projekt zatytułowany "AKTYWNY POWRÓT dla Działania 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwałe bezrobotnych - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wartość projektu, będącego załącznikiem do niniejszej uchwały wynosi 736.914 zł.
 
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2006 r. do 30.04.2007 r.           
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Starosta Średzki
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
              W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwałe bezrobotnych - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej opracował projekt "AKTYWNY POWRÓT", będący odpowiedzią na przedmiotowy konkurs.
 Całkowita wartość projektu wynosi 736.914 zł. źródłami finansowania będą:
1)    wkład własny - środki Funduszu Pracy, będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. w kwocie 193.514 zł,
2)    wkład wspólnotowy - 543.400 zł, na który - w chwili uruchomienia projektu - składają się:
      - środki z rezerwy Funduszu Pracy, będące w dyspozycji Marszałka Województwa
        Wielkopolskiego w kwocie 543.400 zł
Efektem wdrożenia przedmiotowego projektu będzie objęcie wsparciem 131 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp. w ramach następujących instrumentów rynku pracy: szkoleń, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 
 
 
Załącznik znajduje się w Biurze Rady Starostwa Powiatowego.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (13/04/2006 08:17:42)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (20/04/2006 09:33:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (20/04/2006 09:33:41)
Lista wiadomości