Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2016 Starosty Średzkiego z dnia 23 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2016

Starosty Średzkiego

z dnia 23 grudnia 2016r.
     


w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 2 maja 2011r.      


Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), zarządzam co następuje:    

§ 1. W załączniku do zarządzenia wewnętrznego Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 2 maja 2011r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., wraz ze zmianami, wprowadzam następującą zmianę : -    § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie : „2) komórce organizacyjnej - oznacza to wydziały, referaty i samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej."  


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu i pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. kontroli.  


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (23/12/2016 11:09:00)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (23/12/2016 11:09:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (23/12/2016 11:09:00)
Lista wiadomości