Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2015 Starosty Średzkiego z dnia 7 października 2015 r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2015
Starosty Średzkiego
z dnia 7 października 2015 r.

 
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego
 
 
      Na podstawie art. 35 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 681 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014, poz.1502 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego w składzie:
 
Przewodniczący Komisji  - Piotr Kasprzak - Wicestarosta
Członkowie Komisji
- Maria Bochyńska
- Sekretarz Powiatu Średzkiego
- Dariusz Tomaszewski - Członek Zarządu Powiatu Średzkiego
- Elżbieta Garczyńska - Główny Księgowy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 
§ 2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
  1. Otwarcie nadesłanych ofert w konkursie i ich weryfikacja pod względem spełniania wymogów formalnych.
  2. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, w celu dokonania oceny spełnienia przez kandydata wymagań określonych w ogłoszeniu.
  3. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego konkursu i przedłożenie go Staroście.
 
§ 3. Za obsługę organizacyjno-techniczną konkursu i Komisji Konkursowej odpowiada Wydział Organizacyjny i Inwestycji.
 
§ 4. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2015 Starosty Średzkiego z dnia 16 września  2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego.
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
STAROSTA
/-/ Marcin Bednarz

 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (12/01/2016 10:35:51)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (12/01/2016 10:37:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (12/01/2016 10:36:54)
Lista wiadomości