Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne nr 17/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22 października 2014 r.

Traci moc na podstawie:

Zarządzenie Wewnętrzne nr 17/2014
Starosty Średzkiego 
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., stanowiącym załącznik do Zrządzenia Wewnętrznego nr 8/2009 Starosty Średzkiego z dnia 8 maja 2009 r., wraz ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

  • załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania do wiadomości pracownikom Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. z mocą obowiązującą od 1 listopada 2014 roku.

Starosta
/-/ mgr Tomasz PawlickiZałącznik do zarządzenia:


         - załącznik nr 1 - do pobrania (plik doc)

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (24/11/2014 15:36:40)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (24/11/2014 15:36:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (13/04/2017 09:28:20)
Lista wiadomości