Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2010 Starosty Średzkiego z dnia 9 grudnia 2010 r.


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2010
Starosty Średzkiego
z dnia 9 grudnia  2010 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 16 Starosty Średzkiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym   w Środzie Wlkp. zarządzam:

   § 1. Przeprowadzenie w dniu 21 grudnia 2010 r. inwentaryzacji - metodą spisu z natury - sprzętu komputerowego przekazanego do użytkowania do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. do Wydziału Komunikacji i Transportu przez PWPW S.A. w Warszawie.

   § 2. Przeprowadzenie w dniu 31 grudnia 2010 r. inwentaryzacji - metodą spisu z natury - w magazynach oraz papierów wartościowych i druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

   § 3. Przeprowadzenie  weryfikacji  stanu  należności  i  zobowiązań oraz pozostałych aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2010 r. metodą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości.

   § 4. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 i § 2 powołuję zespół spisowy w składzie:
Anna Ambroży            - Przewodnicząca zespołu spisowego
Alicja Zalewska
Barbara Kaźmierczak

   § 5.  Za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji czynię odpowiedzialną Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej - w zakresie wynikającym z § 1 i § 2 oraz głównego księgowego - w zakresie wynikającym z § 3.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (30/12/2010 13:39:24)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (30/12/2010 13:39:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (25/01/2011 08:46:59)
Lista wiadomości