Wyszukiwarka:

2006 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 15/2006 Starosty Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r.
 
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 15/2006
Starosty Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku
 
Celem zapewnienia ciągłego doskonalenia istniejącego katalogu opisu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. pod kątem potrzeb i oczekiwań klientów, zarządzam co następuje:
 
§ 1.    Polecam kierownikom wydziałów „OS”, „GN”, „KT”, „AB” wyznaczyć pracownika lub pracowników, którzy w zakresie spraw realizowanych przez wydział zobowiązani będą do:
 
1)    monitorowania przez okres każdego roku kalendarzowego:
-   o co pytają najczęściej klienci przy załatwianiu poszczególnych spraw,
-   jakie występują błędy bądź braki w składanych przez klientów wnioskach,
-   jaki jest przedmiot pytań telefonicznych zadawanych przez mieszkańców;
 
2)    przeprowadzania, co pół roku, z kilkoma klientami – w różnych wieku, różnej płci i różnym wykształceniu – badań ankietowych, mających na celu ustalenie czy zapisy w istniejących kartach usług są dla nich jasne i zrozumiałe oraz określenie informacji, których brakuje na kartach. Badania są anonimowe i do ich przeprowadzenia służy kwestionariusz ankietowy, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
Respondent za udział w badaniu, nagrodzony jest gadżetem promocyjnym.
 
§ 2.1. Kierownicy wszystkich Wydziałów Starostwa, mający styczność z kartami i klientami zobowiązani są do przedstawienia Sekretarzowi Powiatu raz w roku – do końca czerwca każdego roku – oceny funkcjonujących w Wydziale kart usług wraz z wnioskami, zawierającymi działania korygujące.
 
2. Kierownicy Wydziałów, innych niż wymienione w § 1, dokonują oceny opisanej w ust. 1 w oparciu o metodologię określoną w § 1 pkt 1 i konsultacje przeprowadzane w tej sprawie z pracownikami Wydziału.
 
§ 3. Częstotliwość badań określona w § 1 i § 2 dotyczy lat 2007 i 2008.
Po upływie tego okresu, jeśli z wniosków z przeprowadzanych badań, będzie wynikać, że karty nie wymagają poprawy, badania o których mowa w § 1 i 2 będą przeprowadzane raz na dwa lata.
 
§ 4.1 Celem sprawdzenia funkcjonowania systemu cyklicznego badania funkcjonowania katalogu usług wraz z realizacją wniosków wypływających z tego badania, zobowiązuję kierowników Wydziałów  „OS”, „ AB”, i „GN” do przeprowadzenia w lipcu br. badania pilotażowego w sposób opisany w § 1 pkt 1) i 2) .
 
 2. Wnioski z przeprowadzonych badań, zawierające działania korygujące należy    przedłożyć Sekretarzowi Powiatu do 10 sierpnia br.
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
STAROSTA
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Bochyńska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (17/07/2006 14:04:34)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (17/07/2006 14:04:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (17/07/2006 14:04:34)
Lista wiadomości