Wyszukiwarka:

2006 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2006 Starosty Średzkiego z dnia 10 maja 2006 r.
Zarządzenie traci moc z dniem 11.09.2009 r. - na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/2009 Starosty Średzkiego z dn. 11.09.2009r. - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/starosta/zarzadzenia-wewnetrzne-starosty/2009-rok1.html?pid=2370

Zarządzenie Wewnętrzne Nr  10/2006
Starosty Średzkiego
 z dnia 10 maja  2006 roku 


w sprawie: zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., oraz w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
§ 1. Z dniem 10 maja 2006 roku wprowadza się następujące zmiany w regulaminie  gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Starosty Średzkiego Nr 3/2002 z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie tekstu jednolitego regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.:
1) pkt I ppkt 9 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
   "wniosek o przyznanie pomocy finansowej wypełniony według wzoru załączonego do   regulaminu z opisaniem sytuacji życiowej i rodzinnej oraz z wyliczoną wysokością dochodu na osobę w rodzinie",
2) pkt II ppkt 1b otrzymuje brzmienie:
   "b) finansowanie i dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej  "zwłaszcza poprzez:
- zakup biletów na  imprezy,
- organizację ogniska, kuligu, grzybobrania,
- organizację imprez: świąteczno-noworocznej i rekreacyjnej, połączonych z zakupem symbolicznych upominków oraz organizacją skromnych poczęstunków,
- zorganizowanie imprezy dla dzieci do lat 15 z okazji Dnia Dziecka  lub zakup  paczek dla dzieci, 
- zakup upominków z okazji Dnia Kobiet,
- zakup kwiatów dla pracowników z ok. jubileuszu pracy i przejścia na emeryturę."
3)  w pkt II ppkt 1c - skreśla się,
4) w pkt II ppkt 1e skreśla się wyrazy "lub bezzwrotną",
5) w pkt II dotychczasowy ppkt 1 a-e otrzymuje numerację 1 a-d
6) pkt III ppkt 3 otrzymuje brzmienie:
    "3. Pracownicy wymienieni w ppkt 1d) uprawnieni są do korzystania ze świadczeń  określonych w pkt II ppkt 1b",
7) w pkt IV ppkt 2 w ostatnim zdaniu zapis: "w kwartale poprzedzającym" , zastępuje się zapisem: "w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających",  
8) w pkt IV w ppkt 2a w zdaniu pierwszym po wyrazach: "świadczenia rzeczowe" dodaje się zapis  "i bony",
9) w pkt IV w ppkt 2a w zdaniu drugim po wyrazach: "świadczenia rzeczowego" dodaje się zapis  "i bonu",
10) w pkt IV w ppkt 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
    "Kwota dofinansowania do krajowego wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie jest przyznawana według kryterium wysokości dochodu na członka rodziny, ustalanego corocznie przez komisję socjalną - w ramach posiadanych środków",
11) w pkt IV w ppkt 3 skreśla się zdanie trzecie,
12) pkt IV ppkt 17 - skreśla się,
13) w pkt V w ppkt 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
       "W roku 2006 termin składania wniosków upływa w dniu 14 czerwca."
14) w pkt V ppkt 3 otrzymuje brzmienie:
    "3. O dopłatę do krajowego wypoczynku urlopowego można ubiegać się raz w roku",
15) w pkt V ppkt 5 tiret drugie otrzymuje brzmienie:
    "wzory wniosków o przyznanie: pomocy finansowej, zwrotnej pożyczki       mieszkaniowej, dofinansowania do krajowego wypoczynku urlopowego",
16) zapis w pkt V w ppkt 5  tiret trzecie zastępuje się zapisem:
       "- wzór oświadczenia  o wysokości dochodów".

§  2. Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3. Z dniem 10 maja 2006 roku ustala się i wprowadza w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. tekst jednolity regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w   Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: ALicja Zalewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (17/07/2006 13:30:52)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (17/07/2006 13:31:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (16/09/2009 11:22:02)
Lista wiadomości