Wyszukiwarka:

Zarządzenie Nr 5/2016 Starosty Średzkiego z dnia 14 marca 2016 r.
Zarządzenie zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 marca 2016 r. pod poz. 2093

Zarządzenie Nr 5/2016

Starosty Średzkiego
z dnia 14 marca 2016 roku
 
 
 
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie  w 2016 roku
 

      Na podstawie art. 196 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 332 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustalam średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie w 2016 roku na kwotę 4.158,77 zł /słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem  złotych 77/100 /.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie  Wielkopolskiej oraz  Dyrektorowi Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie.
 
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (16/03/2016 08:11:28)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (16/03/2016 08:58:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (16/03/2016 08:13:23)
Lista wiadomości