Wyszukiwarka:

2006 rok

Zarządzenie Nr 6/2006 Starosty Średzkiego z dnia 8 maja 2006 r.
 
Z a r z ą d z e n i e  nr  6/06
 
Starosty Średzkiego
z dnia 8 maja 2006 r
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
  
            Na podstawie art. 38a ust. 5 i 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r - Dz. U. nr 142, poz. 1592 - ze zmianami ) zarządzam co następuje:
 
            § 1.  W zarządzeniu nr 3/05 Starosty Średzkiego z dnia 2 lutego 2005 r w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  w Środzie Wlkp. wprowadzam następującą zmianę:
- zapis w § 1 p-kt 7 w brzmieniu: "Przemysław ARDELLI  - Członek",  zastępuję zapisem:  "Konrad BARTŁOMIEJCZAK - Członek".
 
§   2. Pozostałe postanowienia zarządzenia  nie ulegają zmianie.
 
 
§  3.  Wykonanie   zarządzenia    powierzam    Kierownikowi  Wydziału    Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli.
 
 
§  4.   Zarządzanie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
STAROSTA
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: S.Litke
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (11/05/2006 10:22:52)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (11/05/2006 10:23:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (11/05/2006 10:23:23)
Lista wiadomości