Wyszukiwarka:

Rada Powiatu

Tryb działania Rady Powiatu
Tryb działania Rady Powiatu Średzkiego
 
Rada Powiatu obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
 
Oprócz uchwał Rada może podejmować:
- postanowienia proceduralne,
- deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
- oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie
- apele - zawierające formalne niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
- opinie - zawierające oświadczenia wiedzy lub oceny.
 
Rada Powiatu odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady oraz takie, które zwoływane są w trybie zwykłym.
Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.
 
Organizację i tryb działania Rady Powiatu Średzkiego szczegółowo określa  Rozdział III (§5 - §18) i IV (§19 - §66) Statutu Powiatu Średzkiego.
 
Przewodniczący Rady Powiatu w szczególności:
- przygotowuje i zwołuje sesje
- przewodniczy obradom
- sprawuje policję sesyjną
- kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady
- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał
- podpisuje uchwały rady
- czuwa nad zabezpieczeniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu
- reprezentuje Radę na zewnątrz
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Ambroży
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (17/07/2003 13:15:24)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (17/07/2003 13:17:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (17/07/2003 13:16:51)