Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia, zawiadomienia

Ogłoszenia, zawiadomienia

Lista wiadomości
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego położonej przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym. Po-WD.5140.10485.2.2019 - Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego położonej w Żabikowie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym na czas określony do 3 lat. AB.6740.1.232.2019 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej nr 3672P w ramach zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenie do drogi wojewódzkiej nr 432" w m. Środa Wielkopolska, n Obwieszczenie Starosty Średzkiego nr GN.683.2.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. o wniesieniu odwołania od nieostatecznej decyzji nr GN.683.2.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. Informacja o wydanej przez Starostę Średzkiego w dniu 8 listopada 2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzającej projekt budowlany, dotyczącej budowy budynku inwentarskiego -tuczarni -kat. II wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornika na gnojowicę,3 silosów paszowych o tonażu 25 t każdy -kat. XIX, szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe kat. VIII, kontenera socjalnego w miejscowości Jaszkowo, gmina Zaniemyśl, na działce o nr ewid. 159/31. GN.683.2.2019 - Decyzja Starosty Średzkiego z dnia 12.11.2019 r. orzekająca o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania dot. nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej dz. nr 418/1 i 418/3 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2020 r. AB. 6740.5.111.2019 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 29 października 2019 r. na budowę budynku inwentarskiego -tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikiem na gnojowicę o poj. 2608 m³, 3 silosów paszowych o tonażu 25 t, szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe o poj. 6 m³, kontenera socjalno-inwestorskiego w miejscowości Jaszkowo, gmina Zaniemyśl, na działce o nr ewid. 159/31. Zarząd Powiatu Średzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2020 roku GN.683.2.2019 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego - w sprawie ustalenia odszkodowania za działki położone w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15.10.2019 r. GN.683.2.2019 - Zawiadomienie Starosty Średzkiego o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za działki położone w Środzie Wielkopolskiej AB.6740.1.142.2019 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole PO.ZUZ.3.421.28. 2019. SSz o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego AB.6740.1.142.2019 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi łączącej ulicę Kosynierów z ulicą Topolską w Środzie Wielkopolskiej" GP.6640.2.2016 - Informacja o utworzeniu powiatowej bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) na terenie powiatu średzkiego Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.721.30.2018 - o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka A2 (Konin - granica Województwa). PO.RUZ.421.1.9.2019.KM - Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położonego w miejscowości Zaniemyśl, gm. Zaniemyśl, pow. średzki AB.6740.5.38.2019 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 10.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „budowa ulicy Leśnej w Zaniemyślu", na nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym 0017 Zaniemyśl, jednostce ewidencyjnej 302505_2 Zaniemyśl dz. nr ewid. 518, 519, 29, 20, 12/1, 16/2. AB.6740.4.17.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o wydanej decyzji nr 337/2018 o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę, 5 zbiorników bezodpływowych, na dz. nr 226/1, 226/9, 226/10, 226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą AB. 6740.4.16.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o wydanej decyzji nr 336/2018 o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę, 5 zbiorników bezodpływowych, na dz. nr 226/1, 226/9, 226/10, 226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą AB. 6740.4.15.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o wydanej decyzji nr 335/2018 o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę, 4 zbiorników bezodpływowych, na dz. nr 226/1, 226/9, 226/10, 226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą AB. 6740.4.14.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o wydanej decyzji nr 334/2018 o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego (kurnika), budynku socjalno-gospodarczego, 3 silosów na paszę i 6 zbiorników bezodpływowych, wagi wozowej, chłodni oraz kotłowni na dz. nr 226/1, 226/9, 226/10, 226/11 obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą. Obwieszczenie Starosty Średzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą na rzecz Gminy Środa Wielkopolska Obwieszczenie Starosty Średzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie ulicy Leśnej w Zaniemyślu". Ogłoszenie Starosty Średzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w miejscowości Bukowy Las AB.6740.4.17.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o wpływie wniosku Inwestora do tut. Starostwa w dniu 9.04.2019 r. na budowę budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę i 5 zbiorników bezodpływowych na dz. nr 226/1,226/9,226/10,226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą. AB.6740.4.16.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o wpływie wniosku Inwestora do tut. Starostwa w dniu 9.04.2019 r. na budowę budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę i 5 zbiorników bezodpływowych na dz. nr 226/1,226/9,226/10,226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą. AB. 6740.4.15.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o wpływie wniosku Inwestora do tut. Starostwa w dniu 9.04.2019 r. na budowę budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę i 4 zbiorników bezodpływowych na dz. nr 226/1,226/9,226/10,226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą. AB.6740.4.14.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o wpływie wniosku Inwestora do tut. Starostwa w dniu 9.04.2019 r. na budowę budynku inwentarskiego (kurnika), budynku socjalno-gospodarczego, 3 silosów na paszę i 6 zbiorników bezodpływowych, wagi wozowej, chłodni oraz kotłowni na dz. nr 226/1,226/9,226/10,226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą. AB. 6740.6.29.2019 - Informacja Starosty Średzkiego z dnia 09.05.2019 r. o wydanej przez Starostę Średzkiego w dniu 8 maja 2019 r. decyzji nr 263/2019 o pozwoleniu na budowę napowietrzno-kablowej linii 110 kV relacji Środa Wielkopolska-Kromolice - kat. obiektu XXVI na dz. o nr ewid. 65/1, 68/1, 67, 72/1, 71/2, 71/1, 70, 95, 73, w m. Słupia Wielka, na dz. nr ewid. 26, 18/1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 19, 24 w m. Żabikowo, na dz. nr ewid. 187/3, 187/2, 186/2, 186/4, 185, 61, 149, 152/1, 153, 155/1, 157/3, 158/3, 159/4, 156, 117, 116, 115, 38 w m. Koszuty, na dz. nr ewid. 63/1, 57/1, 55/1, 56/1 w m. Jarosławiec, na dz. nr ewid. 82, 81, 71/4, 70/1, 68/1, 66/1, 62/1, 87/1, 60, 58, 57, 47, 46, 45, 43, 44, 40, 15, 14/1 i 14/2 w m. Januszewo, jednostka ewid. Środa Wielkopolska AB.6740.6.29.2019 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 9 maja 2019 r. o wydaniu pozwolenia na budowę napowietrzno-kablowej linii 110 kV relacji Środa Wielkopolska-Kromolice - kat. obiektu XXVI na dz. o nr ewid. 65/1, 68/1, 67, 72/1, 71/2, 71/1, 70, 95, 73, w m. Słupia Wielka, na dz. nr ewid. 26, 18/1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 19, 24 w m. Żabikowo, na dz. nr ewid. 187/3, 187/2, 186/2, 186/4, 185, 61, 149, 152/1, 153, 155/1, 157/3, 158/3, 159/4, 156, 117, 116, 115, 38 w m. Koszuty, na dz. nr ewid. 63/1, 57/1, 55/1, 56/1 w m. Jarosławiec, na dz. nr ewid. 82, 81, 71/4, 70/1, 68/1, 66/1, 62/1, 87/1, 60, 58, 57, 47, 46, 45, 43, 44, 40, 15, 14/1 i 14/2 w m. Januszewo, jednostka ewid. Środa Wielkopolska. AB.6740.6.29.2019 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wszczęciu w dniu 6 marca 2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę napowietrzno-kablowej linii 110 kV relacji Środa Wielkopolska-Kromolice na dz. o nr ewid. 65/1, 68/1, 67, 72/1, 71/2, 71/1, 70, 95, 73, w m. Słupia Wielka, na dz. nr ewid. 26, 18/1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 19, 24 w m. Żabikowo Informacja o możliwości składania wniosków o udział w realizacji zadania: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku”. AB.6741.1.2019 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 25.03.2019 r. o wydaniu decyzji nr 150/2019 znak: AB.6741.1.2019 o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na dz. nr ewid. 140, 170/4, 171, 187/4, 195, 196, 197/2, 197/4, 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 197/9, 197/10, 197/17, 197/33, 197/34, 198/6, 198/5, 198/4, 199 w miejscowości Szrapki, gm. Dominowo. AB.6740.6.29.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o wpłynięciu do tut. Starostwa wniosku Inwestora dot. pozwolenia na budowę napowietrzno-kablowej linii 110 kV relacji Środa Wielkopolska-Kromolice na dz. o nr ewid. 65/1, 68/1, 67, 72/1, 71/2, 71/1, 70, 95, 73, w m. Słupia Wielka, na dz. nr ewid. 26, 18/1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 19, 24, 36 w m. Żabikowo, na dz. nr ewid.189, 187/3, 187/2, 186/2, 186/4, 185, 61, 149, 152/1, 153, 155/1, 157/3, 158/3, 159/4, 156, 117,116, 115, 38 w m. Koszuty, na dz. nr ewid. 63/1, 57/1, 55/1, 56/1 w m. Jarosławiec, na dz. nr ewid. 82, 81, 72, 71/4, 70/1, 68/1, 66/1, 62/1, 87/1, 60, 59, 58, 57, 47, 46, 45, 43/44, 40, 15, 14 w m. Januszewo, jednostka ewid. Środa Wielkopolska. AB.6741.1.2019 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 04.03.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 17 stycznia 2019 r. na wniosek inwestora ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Września, w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Szrapki. AB.6740.3.77.2018 - Informacja o wydanej przez Starostę Średzkiego w dniu 27 lutego 2019 r. decyzji nr 104/2019 o pozwoleniu na budowę tuczarni oraz silosu na działce o nr ewid. 202, obręb ewid. Witowo, jednostka ewid. Krzykosy, dla Inwestora - Pana Tobiasza Matuszaka. AB.6740.1.208.2018 OBWIESZCZENIE Starosty Średzkiego z dnia 11 grudnia 2018 AB.6740.1.208.2018 Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 11 grudnia 2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej (ulicy Morenowej) w sąsiedztwie ulicy Lotniczej w m. Środa Wielkopolska AB.6740.4.104.2018 - Informacja o wydanej przez Starostę Średzkiego w dniu 7 grudnia r. decyzji nr 765/2018/ o pozwoleniu na rozbudowę hali produkcyjnej o pomieszczenie z urządzeniami myjącymi w systemie CIP wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną dz. nr 85/9, obręb ewid. Klęka OS.6162.1.17.2018 - Zawiadomienie o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa AB.6740.1.208.2018 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej (ulicy Morenowej) w sąsiedztwie ulicy Lotniczej w m. Środa Wielkopolska", AB. 6740.4.104.2018 - Informacja Starosty Średzkiego o wpłynięciu w dniu 30.10.2018 r. do tut. Starostwa wniosku Inwestora AB. 6740.4.104.2018 - Informacja Starosty Średzkiego o wpłynięciu w dniu 30.10.2018 r. do tut. Starostwa wniosku Inwestora AB. 6740.6.102.2018- Informacja o wpłynięciu wniosku Inwestora do tut. Starostwa w dniu 7 września 2018 r. na budowę dwóch kurników 2x226,8 DJP z łącznikiem, sześć silosów paszowych, dwóch zbiorników na odcieki z mycia kurników o poj. 10 m³ każdy, wagi samochodowej, infrastruktury technicznej i utwardzonych dróg i placów -I etap inwestycji w miejscowości Trzebisławki, gmina Środa Wielkopolska, na działkach o nr ewid. 148/6 i 149/2. AB.6740.1.122.2018 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „rozbudowie ulicy Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej" na dz. nr ewid. 3241, 3234, 3246, 3229, 3233/42, 3245, 3231, 2555, 3243, 3242, 3244, 2556, 2561, obręb ewid. Środa Wielkopolska, jednostka ewid. Środa Wielkopolska. AB. 6740.1.144.2018 - Informacja Starosty Średzkiego o wydanej decyzji nr 458/2018 w dniu 27.07.2018 r. o pozwoleniu na budowę placu magazynowego materiałów budowlanych oraz odpadów pochodzących z budowy - kat. XXII, na działkach o nr ewid. 3831/2 położonej w Środzie Wielkopolskiej AB. 6740.4.43.2017 - Informacja Starosty Średzkiego o wpłynięciu w dniu 27.06.2018 r. do tut. Starostwa wniosku Inwestora na budowę rozbudowę i przebudowę budynku filtrowani wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego zakładu poprodukcyjnego (fabryki farmaceutycznej) dz. nr 78/1, obręb ewid. Klęka, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą. AB.6740.5.44.2018 - Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie ulicy Mickiewicza w Zaniemyślu", na działkach o nr ewid: 118/23, 173, 121/8, 142/3, 158/1, 671/2, 120/3, 108/2 obręb ewid. Zaniemyśl jednostka ewid. Zaniemyśl. Obwieszczenie Starosty Średzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą na rzecz Powiatu Średzkiego, przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Daszyńskiego w Środzie Wielkopolskiej Schemat procedury kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów