Wyszukiwarka:

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny
Załącznik do Uchwały 1/2004
Rady Pedagogicznej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Środzie Wlkp. dnia  25.04.2006                      
 
S T A T U T
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W  ŚRODZIE WLKP
(jednolity tekst statutu)
 
Spis treści
 
Rozdział 1 - Postanowienia ogólne
Rozdział II - Cele i zadania i zakres działania
Rozdział III - Zespół Orzekający
Rozdział IV - Organy poradni
Rozdział V - Organizacja pracy
Rozdział VI - Pracownicy poradni
Rozdział VII - Planowanie pracy i dokumentacja
Rozdział VIII - Postanowienia końcowe
 
 
Podstawę prawną opracowania niniejszego statutu stanowią:
 
1)    Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. Z 1996r, Nr  67, poz. 329/  wraz z późniejszymi zmianami;
2)    Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. O zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 - wraz z późniejszymi  zmianami);
3)    Rozporządzenia Ministra Edukacji i  Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223 z dnia 21.12. 2002r poz. 1869)
4)    Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. W sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 5 z dnia 17 stycznia 2003r poz. 46);
5)    Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach / Dz. U.  Nr  11 z dnia 29 stycznia 2003 r poz. 114);
6)    Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu  z dnia 12 lutego 2001 r w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania  /Dz. U. Nr 13 z dnia 23 lutego 2001r poz. 114/ wraz z późniejszymi zmianami;
7)    Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 10 września 2002 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia  /Dz. U. Nr  155 z  dnia  23 września 2002 r  poz. 1288/;
8)    Rozporządzenie MENiS z dnia 23.04.2004 w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz / Dz.U. Nr 89 poz. 845 z 2004 r./
9)    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 1997 r. Nr 56, poz. 357,
          zm. Dz. U. Z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. NR 12, poz. 136, Nr
        19, poz.239 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, z 2002 r., Nr 4, poz. 32, Nr
        113, poz.984, z 2003r., Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).
Rozdział  I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. zwany dalej "Statutem" jest podstawowym dokumentem wewnętrznym, określa cele i zadania  oraz sposób wykonywania zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie  Wlkp.  zwanej   "Poradnią",  jej organizację oraz zakresy załatwianych spraw.
 
§ 2
 
1.    Publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna nosi nazwę Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wlkp.
2.    Siedziba Poradni mieści się w Środzie Wlkp.  przy ul. Żwirki i Wigury 1
3.    Poradnia używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu:
 
PORADNIA
Psychologiczno- Pedagogiczna
63-000 Środa Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1
tel/fax (061) 285-32-07
NIP 786-15-40-204, Regon 639699755
 
4.    Poradnia jest jednostką organizacyjną powiatu a organem prowadzącym jest  Zarząd  Powiatu.
5.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
6.    Poradnia jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
7.    Terenem działania jest Powiat Średzki obejmujący gminy: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto, Środa Wlkp. i Zaniemyśl.
8.    Poradnia jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej  pracowników.
9.    Pracownicy pedagogiczni Poradni są zobowiązani do realizacji swoich zadań statutowych również poza Poradnią / w szkole, placówkach a także w środowisku rodzinnym dziecka/.
 
           
Rozdział  II
 
Cel, zadania  i zakres działania
 
§ 3
 
Celem działalności Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży
 
§ 4
 
1.    Poradnia udziela pomocy nieodpłatnie a korzystanie z jej usług jest dobrowolne.
2.    Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej :
-    dzieciom i młodzieży ,rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę działania na terenie działania Poradni
-    dzieciom nieuczęszczającym do przedszkoli i młodzieży do ukończenia 24 roku życia nieuczęszczającym  do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie działania Poradni
3.    Z pomocy poradni mogą też korzystać osoby zamieszkałe  poza naszym terenem o ile zostanie
zawarte  w tej sprawie  porozumienie pomiędzy organami prowadzącymi
 
 
§   5
 
Do zadań Poradni należą w szczególności:
 
1)    wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności emocjonalnego  rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
2)    profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;
3)    terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
4)    pomoc uczniowi w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
5)    prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;
6)    pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;
7)    wspomaganie wychowawczej  i edukacyjnej     funkcji rodziny;
8)    wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły;
 §  6
1. Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności przez:
1/ diagnozę;
2/ konsultację;
3/ terapię;
4/ psychoedukację;
5/ rehabilitację;
6/ doradztwo;
7/ mediację;
8/ interwencję w środowisku ucznia;
9/ działalność profilaktyczną;
10/ działalność informacyjną;
2. Organ prowadzący może powierzyć Poradni zadania dodatkowe w tym specjalistyczne
 
§  7
 
1.    Powyższe zadania pracownicy poradni realizują na terenie swojej placówki, na terenie placówek oświatowych w rejonie swojego działania, na terenie instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, a także w środowisku rodzinnym dziecka.
2.    Szczegółowe zadania poradni i sposób ich realizacji ustalony jest w planie pracy poradni i w planach pracy poszczególnych działów.
3.    Poradnia zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
           3.1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w poradni oraz w trakcie zajęć
                poza poradnią;
           3.2. przestrzega Konwencji Praw Dziecka ( zapewnia pełne poczucie bezpieczeństwa
                zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, szanuje godność dziecka i
                respektuje jego prawa);
           3.3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp. i p.poż.
§  8
 
1. Poradnia wydaje opinie: na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub na wniosek ucznia jeżeli jest osobą pełnoletnią.
Opinie wydaje się w sprawach:
1.    osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne
przygotowania przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym;
2.    wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
3.    pozostawienia ucznia klas I - III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;
4.    objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
5.    dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z   programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub  specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
6.    zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;
7.    udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
8.    przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
9.     przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także
10. klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej,  szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
11. przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego  w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;                                                                                                                                                           
12. innych określonych w odrębnych przepisach.
 
§ 9
 
1.    Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.
2.    Rodzice mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych oraz opinię wychowawcy.
 
Rozdział   III
 
Zespół Orzekający
 
 
§ 10
 
1.    W Poradni powołany jest i działa Zespół Orzekający
2.    Regulamin działania Zespołu Orzekającego stanowi Załącznik Nr 1. do niniejszego Statutu.
 
 
 
Rozdział IV
Organy poradni
§  11
 
Organami Poradni są:
1.    Dyrektor Poradni
2.    Rada Pedagogiczna, którą tworzą pracownicy pedagogiczni Poradni.
 
§ 12
 
1. Dyrektor poradni wyłaniany jest w drodze konkursu.
2. Funkcje dyrektora powierza i z funkcji tej odwołuje organ prowadzący.
3. Poradnią kieruje dyrektor będący kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych w niej pracowników.
4. Dyrektor poradni:
1)    kieruje  działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2)    opracowuje do 30 kwietnia danego roku arkusz organizacji poradni i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
3)    przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały,
4)    wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowe organy,
5)    organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni,
6)    planuje i ponosi odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego poradni  zgodnie   z odpowiednimi przepisami,
7)    współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, organem prowadzącym oraz  innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
8)    kieruje polityką kadrową poradni, zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników poradni,
9)    przyznaje nagrody oraz udziela kar porządkowych,
10) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, odznaczeń, nagród     i innych wyróżnień dla pracowników poradni.
11) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż,
12) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.
13) rozpatruje skargi i wnioski
 
5. Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny wykonuje następujące zadania
1)    planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości;
2)    decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości
3)    raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości i przedstawia go kuratorowi oświaty, radzie pedagogicznej i organowi prowadzącemu;
4)    opracowuje roczny i pięcioletni program rozwoju placówki określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy;
5)    wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;
6)    wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli;
7)    gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
8)    we współpracy z radą pedagogiczną opracowuje wewnątrzporadniany system zapewniania jakości.
§ 13
 
1.    Rada Pedagogiczna jest kolegialnym Organem Poradni.
2.    Rada Pedagogiczna działa na podstawie opracowanego i  uchwalonego przez siebie regulaminu, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego statutu.
 
§ 14
Wszyscy pracownicy Poradni mają prawo zrzeszania się w resortowych związkach zawodowych i towarzystwach naukowych.
§ 15
 
1. Organ prowadzący Poradnię odpowiada za jej działalność.
2. Do zadań organu prowadzącego placówkę należy:
1.1. zapewnienie warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wychowania, opieki. 1.2. wykonywanie remontów obiektów placówki oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 1.3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówki, 1.4. wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań statutowych.
§ 16
 
1. Dyrektor poradni i Rada Pedagogiczna w oparciu o zasady współdziałania organów poradni
    podejmują proceduralne działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych  między tymi
    dwoma organami, pracownikami, dyrektorem a pracownikami.
2. Każdy z wymienionych organów działa w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i w
    zakresie przewidzianym regulaminem.
3.   W celu umożliwienia rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Poradni  Rada
     Pedagogiczna doraźnie powołuje komisję rozjemczą w skład której wchodzą 3 osoby
     powołane spośród wszystkich pracowników  Poradni,  nie stanowiące strony sporu.      
4. Wynikłe ewentualne spory rozwiązywane są zgodnie z   następującą  procedurą :
a)    diagnoza problemu
b)    dokonanie oceny konfliktu
c)    wyjaśnienie, czego i kogo konflikt dotyczy
d)    wysłuchanie stron
e)    zdiagnozowanie pierwszych potrzeb
f)    poszukiwanie różnych możliwości, sposobów rozwiązań (np. przygotowanie ankiety w poważniejszych przypadkach)
g)    zwrócenie się o poradę zewnętrzną. (organ prowadzący, organ sprawujący nadzór)
5. Sposoby rozwiązywania konfliktów i kryzysów są następujące:
1)    wszelkie spory muszą być rozwiązywane w sposób demokratyczny, obiektywny i muszą służyć dobru dziecka i placówki.
2)    konflikty, spory rozwiązywane są poprzez następujące działania:
a)    negocjacje
b)    wydanie decyzji - nawet w przypadku zerwania negocjacji lub braku możliwości prowadzenia mediacji.
6. Etapy negocjacji:
a)    zauważenie konfliktu.
b)    zdiagnozowanie przedmiotu i stron konfliktu.
c)    zdiagnozowanie rodzaju konfliktu.
d)    zdiagnozowanie potrzeb stron.
e)    sformułowanie przekazu.
f)   poszukiwanie różnych możliwości, sposobów rozwiązań.
g)    zawarcie ugody i przyjęcie porozumienia.
7. Wyznaczenie mediatora:
a)    Dyrektor poradni w sprawach nie dotyczących dyrektora placówki
b)    Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu - w sporach dotyczących dyrektora poradni lub na jego prośbę.
c)    Przedstawiciele organu prowadzącego.
8. Wydanie decyzji.
a)    w sporach  pracowniczych dyrektor.
b)    w sporach dotyczących dyrektora decyzję podejmuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym.
c)    wydane decyzje przez nadzór pedagogiczny są ostateczne.                                                                        
 
 
Rozdział IV
 
Organizacja  Pracy
 
§  17
 
1.Szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni
   opracowany przez dyrektora  z uwzględnieniem  rocznego planu pracy oraz planu finansowego
   najpóźniej  do 30 kwietnia  każdego roku
2. Arkusz organizacji  Poradni zawiera dane dotyczące w szczególności terenu działania,
   pracowników Poradni, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych oraz ogólną liczbę godzin zajęć
   finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
3. Arkusz organizacji poradni po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i przedstawiciela nadzoru
          pedagogicznego zatwierdza organ prowadzący poradnię do 31 maja danego roku.
 
§ 18
 
1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie
   szkolne.
2. Organ prowadzący, który prowadzi więcej niż jedną poradnię, może w porozumieniu z
   dyrektorem poradni ustalić terminy przerwy pracy w poradni w okresie wakacyjnym.
4.    Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku.
5.    Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z organem  prowadzącym.
5. Szczegółową organizację pracy poradni określa Regulamin  Pracy  Poradni
                                                                     
§ 19
 
Obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest przez Poradnię we własnym zakresie.
 
§ 20
 
1. Poradnia współdziała z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami
    świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom.
 
2. Poradnia współdziała z innymi poradniami i instytucjami poprzez:
a.    konsultacje
b.    wymianę doświadczeń i informacji,
c.    współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów , warsztatów itp.:
d.    współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,
e.    wspólne podejmowanie działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci i ich środowiska lokalnego.
§ 21
 
1.    Poradnia może posiadać filie. Filie tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren działania organ prowadzący, w ramach posiadanych środków, na wniosek Dyrektora Poradni.
2.     W poradni posiadającej filię tworzy się stanowisko kierownika filii.
 
Rozdział  V
 
Pracownicy Poradni
 
§  22
 
1.    Poradnią kieruje dyrektor.
2.    Pracownikami Poradni są pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi.
3.    Pracownikami pedagogicznymi poradni są psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, socjolodzy, doradcy zawodowi i rehabilitanci.
4.     W poradni, w zależności od potrzeb, zatrudnia się lekarzy, pracowników socjalnych, którzy ukończyli studnia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, socjologia lub politologa ( w zakresie pracy socjalnej), a także innych specjalistów.
5.    Liczbę pracowników pedagogicznych i innych Poradni ustala na wniosek dyrektora, organ prowadzący.
6.    Pracownicy pedagogiczni i inni realizują swoje zadania określone w zakresach czynności i są odpowiedzialni za jakość pracy i osiągane wyniki.
7.    Realizacja powierzonych zadań winna być zgodna z osiągnięciami współczesnej nauki przy osobistym pełnym zaangażowaniu.
8.    Do podstawowych obowiązków pracowników należy:
1)    rzetelne wykonywanie powierzonych im zadań zapewniając osiągane w stopniu maksymalnym ustalonych celów Poradni;
2)     wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz wnioskowanie o jego modernizację lub uzupełnianie;
3)     stosowanie zasady bezstronności;
4)     prezentowanie  właściwej postawy etycznej;
5)    prowadzenie prawidłowe dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami,
6)     znajomość Statutu Poradni
9.    Do podstawowych praw pracowników należy:
1)    współdecydowanie o celach i zadaniach Poradni - z tytułu członkostwa w Radzie Pedagogicznej;
2)     decydowanie w prawach doboru metod realizowanych przez siebie zadań.
3)     Pracownik poradni ma prawo do kształtowania samodzielnego warsztatu pracy i samodzielnego doboru metod, jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadą dobra dziecka i nie przeszkadza w pracy pracownikom placówki.
10. Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową między innymi za:
1)    dyscyplinę pracy,
2)    wyniki wykonywanych zadań,
3)    powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne,
4)    zaniedbanie  lub niedopełnienie obowiązków, które doprowadziły do strat i szkód w wyposażeniu Poradni.
 
§  23
 
1.    Pracownik poradni przestrzega Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:
a)    szacunku do wszystkich jego potrzeb,
b)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
c)    poszanowania własności,
d)    opieki,
e)    partnerskiej rozmowy na każdy temat,
f)    akceptacji swojej osoby.
 
§ 24
 
1. Pracownik pedagogiczny poradni prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą
    zgodnie z zasadami działania placówki i odpowiada za jakość i wynik tej pracy.
2. Do zakresu zadań pracowników pedagogicznych należy:
            1)    Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.
W uzasadnionych przypadkach diagnoza może być prowadzona w domu rodzinnym   dziecka lub placówce oświatowej.
     2)    Sporządzanie na wniosek rodziców pisemnych opinii i orzeczeń na temat badanych .
     3)    Prowadzenie terapii psychologicznej.
     4)    Prowadzenie terapii pedagogicznej.
     5)      Prowadzenie terapii logopedycznej.
6)      W zależności od potrzeb i kwalifikacji pracowników  istnieje możliwość prowadzenia
         różnych form pomocy indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży i ich rodziców
         oraz nauczycieli.
7)        Planowanie i prowadzenie pracy zgodnie z obowiązującym planem, ponoszenie
         odpowiedzialności za jej jakość,
8)      Stosowanie twórczych i innowacyjnych form pracy,
   9)     Dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych, samodzielne
           wykonanie pomocy oraz troska o estetykę gabinetów,
         10)    Planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie swoich
                  kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach
                  doskonalenia zawodowego,
           11)   Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
      12)  Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w poradni i na zajęciach
             z dziećmi na terenie placówek oświatowych,
      13)  Bezstronność i obiektywizm w sprawiedliwym traktowaniu wszystkich dzieci,
      14)  Współpraca z innymi instytucjami wspierającymi rozwój rodziny i dziecka,
      15)  Współdziałanie z rodzicami, opiekunami dzieci,
      16)  Realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.
 
3. Szczegółowe zakresy obowiązków dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych znajdują się w teczkach osobowych.
4.  Pracownik pedagogiczny prowadzi dokumentację dotyczącą swojej pracy.
4.  Pracownik pedagogiczny ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora poradni, rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek naukowo- oświatowych.
 
§ 25
 
1.    Pracownik pedagogiczny służbowo odpowiada przed dyrektorem poradni za:
1)    poziom pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej w odniesieniu do dzieci i młodzieży,
2)    stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, które mu powierzono,
3)    zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia placówki, przydzielonych mu przez dyrektora,
4)    nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistniałym wypadku,
5)    prawidłowość prowadzonej dokumentacji swojego działu.
2. Wykonuje inne czynności na polecenie dyrektora.
 
§ 26
 
Pracownikom pedagogicznym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w roku, z którego większość wskazana jest do wykorzystania w okresie lipca lub sierpnia według planu urlopów.
§ 27
 
1. W poradni zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
2. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi:
a.    ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości,
b.    szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor poradni,
c.    zakresy obowiązków zawarte są w aktach osobowych poszczególnych pracowników.
3. Szczegółowe zakresy obowiązków dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych znajdują się w teczkach osobowych.
4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 
 
§ 28
 
1. W poradni pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana  także przez wolontariuszy.
2. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.
3. Sposób zawierania umowy określają odrębne przepisy.
 
§ 29
 
1.Fundusz socjalny dla wszystkich pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli  jest rozdysponowany wg wewnętrznych regulaminów.
                                  
 
Rozdział  VI
 
Planowanie pracy i dokumentacja
 
§ 30
1.    Poradnia funkcjonuje w oparciu o roczny plan pracy, program rozwoju, który określa zadania wynikające z przepisów szczegółowych oraz zamierzenia własne a w szczególności:
-    główne kierunki działań Poradni;
-    zadania poszczególnych pracowników;
-    doskonalenie pracy i podnoszenie kwalifikacji przez pracowników pedagogicznych i innych;
2.    Plan finansowy Poradni określa wysokość środków niezbędnych do wykonywania statutowych zadań Poradni.
 
§  31
 
1. Poradnia Prowadzi następującą dokumentację:
1.    Statut Poradni.
2.    Regulamin Pracy Poradni.
3.    Regulamin Rady Pedagogicznej.
4.    Regulamin Zespołu Orzekającego.
5.    Protokoły  posiedzeń Zespołu Orzekającego.
6.    Protokoły  posiedzeń Rad Pedagogicznych.
7.    Programy Rozwoju Poradni i roczne plan pracy.
8.    Tygodniowy rozkład zajęć pracowników.
9.    Karty indywidualne.
10.    Dzienniki pracy.
11.    Dokumentację pracy postdiagnostycznej.
12.    Rejestr dzieci i młodzieży przyjętych w poradni.
13.    Skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystającej z pomocy.
14.    Teczki akt  osobowych pracowników.
15.    Dokumentację związaną z mierzeniem jakości pracy.
16.    Księgę inwentarzową majątku poradni .
17.    Dokumentację związaną z awansem zawodowym nauczycieli.
18.    Inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącą tygodniowego
         planowania pracy, pracy w terenie (przeprowadzonych prelekcji, pogadanek,spotkań)
19.    inną dokumentację niezbędną w administracyjnym prowadzeniu Poradni określają
         odrębne przepisy.
2. Dyrektor poradni podpisuje:
-    zarządzenie wewnętrzne;
-    pisma związane z reprezentowaniem Poradni na zewnątrz;
-    orzeczenia Zespołu Orzekającego oraz opinie;
-    decyzje z zakresu administracji publicznej wydane z upoważnienia Starosty;
-    uchwały Rady Pedagogicznej;
-    inne pisma, których podpisywanie zastrzegł sobie Dyrektor.
3. Pozostałe pisma wewnętrzne podpisują poszczególni pracownicy, którzy są ich autorami.
4. Nazwiska pracowników przygotowujący opracowania i pisma, znajdują się lewej części pod
    tekstem na egzemplarzu pozostającym w aktach Poradni.
 
§ 32
 
W Poradni obowiązuje instrukcja kancelaryjna wprowadzona rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r / Dz. U. Nr 160, poz. 1047/ oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
 
§  33
1. Organizacja działalności kontrolnej:
A.    Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości a także przeciwdziałania im w przyszłości.
B.    Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalanie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego stanowiska oraz rzetelne udokumentowanie i ocenę działalności.
C.    Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
D.    Jako dowód może być wykorzystane wszystko co nie jest sprzeczne z prawem a w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia osób            kontrolowanych.
2.  Kontroli dokonuje dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba.
3.  Procedury przeprowadzenia kontroli wewnętrznej określa Zarządzeniem Dyrektor Poradni
     zgodnym z obowiązującymi przepisami.
 
 
 
 
 
 
Rozdział VII
 
Postanowienia końcowe
 
§  34
 
1. Przekształcenia lub likwidacji Poradni może dokonać tylko organ prowadzący - Zarząd Powiatu
    Średzkiego - w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty w Poznaniu.
2. Zmiany w Statucie mogą być prowadzone w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
                                                             
§ 35
 
1.    Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.    Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.    Uregulowania i postanowienia niniejszego Statutu obowiązują wszystkich pracowników poradni.
4.    Sprawy nieuregulowane postanowieniami niniejszego Statutu- rozstrzyga dyrektor poradni na podstawie obowiązujących przepisów. Od decyzji w takich sprawach pozostałym organom poradni oraz poszczególnym pracownikom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego poradnię na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku spraw wynikłych ze stosunku pracy do Sądu Pracy w Środzie Wlkp.
 
§ 36
 
Nowelizacji Statutu Poradni dokonuje się na wniosek Rady Pedagogicznej lub Dyrektora placówki.
 
§ 37
 
Niniejszy Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  05.04.2006 r.
 
 
§  38
 
 Traci moc Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. z dnia 23.10.2004 r.
 
§  40
 
Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.
 
Załączniki do Statutu:
1)    Regulamin Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Środzie Wlkp.
2)    Regulamin Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Środzie Wlkp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do Statutu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Środzie Wlkp.
 
 
Regulamin Zespół Orzekającego
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Środzie Wlkp.
 
Opracowana na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 29 stycznia 2003 r. . w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania .( Dz. U. nr 6/03 , poz. 65.)
§ 1.
 
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. zwanej dalej "poradnią" są organizowane i działają na zasadach określonych w/w rozporządzeniu zespoły orzekające.
§ 2.
 
 1. Zespoły Orzekające, zwane dalej "zespołami", wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dla dzieci i uczniów szkół położonych na terenie działania poradni, z zastrzeżeniem ust. 3.
 
2. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, z zastrzeżeniem ust. 3.
 
3. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły działające w Specjalistycznych Poradnachi Psychologiczno-Pedagogicznych w Poznaniu na podstawie odpowiedniego porozumienia pomiędzy organami prowadzącymi.
 
§ 3.
1. Zespoły Orzekające powołuje Zarządzeniem na piśmie dyrektor poradni.
 
1.1 Zespoły zbierają się w terminach określonych w tzw. Harmonogramie posiedzeń zespołu opracowanym na dany rok szkolny.
 
1.2. Ze względów losowych zespoły zbierają się także doraźnie w innych terminach, niż wymienione w harmonogramie posiedzeń zespołu.
 
§ 4.
 
1. W skład zespołu wchodzą : a) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu; b) psycholog - opracowujący diagnozę psychologiczną c) pedagog - opracowujący diagnozę pedagogiczną d) lekarz - opracowujący diagnozę lekarską
e) logopeda - opracowujący diagnozę logopedyczną,
f) inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny- opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności; g) wnioskodawca- na własną prośbę 2. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący. 3. Zespoły orzekają o :           3.1.potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi , wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3.2. potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
3.3. potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
3.4. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole
§ 5.
 
1. Zespoły orzekają na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) dziecka lub osoby pełnoletniej, zwanych "wnioskodawcą"
 
2. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie lub na stronie internetowej Poradni.
 
3.  Wniosek wraz z posiadaną dokumentacją uzasadniającą wniosek przyjmuje przewodniczący zespołu lub inni pracownicy pedagogiczni poradni, którzy niezwłocznie przekazują przyjęty wniosek przewodniczącemu zespołu.
 
4. Wnioski są datowane .Pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do udzielenia wnioskodawcy niezbędnych objaśnień dotyczących wypełnienia wniosku.
 
5.  Wnioski przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje dyrektorowi poradni.
 
6.  Przewodniczący zespołu zwraca się do dyrektora poradni o powołanie zespołów właściwych do rozpatrzenia kompletnych wniosków.
 
7.  Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 
8. Dyrektor poradni zwraca wnioskodawcy wniosek o wydanie orzeczenia z odpowiednim pouczeniem, jeżeli z treści wniosku wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia.
 
9. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia, ale dotyczy sprawy, w której właściwa jest poradnia, dyrektor zawiadamia wnioskodawcę o załatwieniu sprawy przez poradnię.
 
§ 6.
 
1. Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich , wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka . 2. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania , wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza, określające czas - nie krótszy jednak niż 21 dni- w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 
3. Zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu przedstawienia problemów dydaktycznych i wychowawczych ucznia. 3. Wniosek o wydanie orzeczenia wraz z pełną dokumentacją uzasadniającą wniosek składa się do właściwego zespołu orzekającego
4. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji, o której mowa w ust. 1-3, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.
5. Przewodniczący zespołu kieruje wniosek wraz z dokumentacją do wyznaczonych przez siebie członków zespołu , w celu przygotowania przez nich diagnozy ,ustala termin posiedzenia zespołu informując o tym wnioskodawcę. 6. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu Zespołu o czym zostaje poinformowany na piśmie na 14 dni przed posiedzeniem zespołu.
§ 7.
 
1.    Na kolejnych posiedzeniach zespołów orzekających rozpatrywane są kompletne wnioski według kolejności ich przyjmowania przy zachowaniu terminów powiadamiania wnioskodawcy o przebiegu postępowania, wynikających z kpa.
 
2.    Na wniosek wnioskodawcy czas rozpatrywania wniosku może ulec skróceniu.
 
3.    Posiedzenia zespołu są protokołowane, a protokoły są przechowywane wraz z dokumentacją pracy zespołu w gabinecie dyrektora poradni.
 
4.    Zespół wydaje orzeczenie większością głosów; w razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
 
5.    Orzeczenie przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.
 
6.    W Karcie Indywidualnej dziecka przechowywane są wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych wykonanych w tutejszej poradni oraz inna dokumentacja m.in.: wniosek wraz z załączoną do niego dokumentacją, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, terminie posiedzenia, wezwanie do uzupełnienia wniosku, inna korespondencja z rodzicami w sprawie złożonego wniosku, wydane orzeczenie, poświadczenie dostarczenia orzeczenia wnioskodawcy.
 
7.    Przewodniczący zespołu, w Karcie Indywidualnej dziecka, dokonuje wpisu o wydanym orzeczeniu podając datę, numer, tytuł oraz powód wydania orzeczenia.
 
8.    Posiedzenia zespołu są gromadzone w segregatorze p.t. "Zespół Orzekający"
 
§ 8
1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, zespół wydaje orzeczenie odmowne, przypadku wczesnego wspomagania opinię odmowną, stwierdzając, że nie zachodzi odpowiednio potrzeba kształcenia specjalnego, potrzeba zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, potrzeba indywidualnego nauczania albo wczesnego wspomagania.
 
2. Jeżeli w związku ze zmianą okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania ustanie potrzeba kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania , zespół na wniosek wnioskodawcy, wydaje orzeczenie uchylające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.
 
3. W razie zmiany dotyczącej rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych, wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie uchylające wcześniej wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W uzasadnieniu nowego orzeczenia zespół wskazuje także na zmianę dotyczącą rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych.
 
§ 9
 
1. Orzeczenie zespołu doręcza się wnioskodawcy na piśmie, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.
 
2. Orzeczenie zespołu doręcza się w trzech egzemplarzach, z zastrzeżeniem ust. 3.
 
3. Orzeczenie odmowne i uchylające doręcza się w jednym egzemplarzu.
4. Wnioskodawca, na swój wniosek, może otrzymać odpis orzeczenia albo opinii.
 
§ 10
 
1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
 
2. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
 
3. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
 
4. Zespół jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy Kuratorowi Oświaty w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia, zgodnie z ust. 2.
 
5. Od decyzji wydanej przez Kuratora Oświaty odwołanie nie przysługuje odwołanie
 
§ 11
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do Statutu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 Środzie Wlkp.
 
 
 
Regulamin Rady Pedagogicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Środzie Wlkp.
opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami oraz ustawy z 21 stycznia i 18 lutego 2000 r.) § 1
 
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym poradni realizującym zadania wynikające ze Statutu Poradni, dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 
2. Członkami rady pedagogicznej poradni są wszyscy zatrudnieni pracownicy pedagogiczni. 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni.
 
4. W czasie nieobecności w pracy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, posiedzeniom przewodniczy wicedyrektor poradni lub wyznaczona przez dyrektora osoba.
 
§ 2
4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej mogą być organizowane minimum 3 razy w roku szkolnym / przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym półroczu oraz na zakończenie roku szkolnego i częściej w miarę bieżących potrzeb. 5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku . 6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 
7. Zebrania Rady organizuje się poza godzinami pracy dydaktycznej nauczycieli.
 
8. Obecność członków Rady Pedagogicznej na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. W sytuacjach wyjątkowych Dyrektor Poradni może zwolnić członka rady z udziału w posiedzeniu. Usprawiedliwienia nieobecności należy dopełnić przed posiedzeniem Rady.
9. Dyrektor poradni dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz działalności poradni. 10. Członkowie rady pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym składają sprawozdanie z realizacji zadań założonych w indywidualnych planach pracy. 11. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 
§ 3
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej poradni należy :
1.1.    przygotowanie i uchwalenie statutu poradni oraz przedstawienie go organowi  
           prowadzącemu do zaopiniowania zgodnie z obowiązującym prawem.
1.2.    zatwierdzenie rocznych planów pracy poradni,
1.3.    opracowanie Programów Rozwoju Poradni
1.4.    podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych oraz innowacji w
1.5.    formach i kierunkach pracy poradni.
1.6.    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników Poradni
1.7.    opracowanie Wewnątrzporadnianego Systemu Zapewniania Jakości
 
2. Rada pedagogiczna opiniuje :
2.1.    organizację pracy poradni, przydział czynności pracowników pedagogicznych,
2.2.    tygodniowy rozkład zajęć,
2.3.    projekt Planu Finansowego Poradni,
2.4.    wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
2.5.    propozycje dyrektora w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych
           prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem, w formie uchwały, do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora.
 
§ 4
 
 
1. Zasady i tryb podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną:
1.1.    Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym podczas zebrań plenarnych zwykłą
           większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków
          Tajność głosowania może uchwalić Rada zwykłą większością głosów.
1.2.    Wniosek może zgłosić każdy członek Rady.
1.3.    Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie nad uchwałą.
1.4.    Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników poradni.
1.5.    Uchwały Rady Pedagogicznej są numerowane.
 
 
§ 5
 
Zasady sporządzania dokumentacji Rady Pedagogicznej:
1.    Z zebrania Rady oraz zespołu i komisji sporządza się protokół, który w terminie do 7 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów Rady.
2.    Protokół podpisuje Przewodniczący obrad i protokolant.
3.    Protokół jest odczytywany na następnej Radzie Pedagogicznej. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu Rady. Rada decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. Członkowie nieobecni na posiedzeniu podpisują się pod protokołem po jego przeczytaniu.
4.    Księgi protokołów są podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej i jej komisji.
5.    Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez Dyrektora Poradni księgę zaopatruje się w klauzulę "Księga zawiera ...stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia ... do dnia..."
6.    Księgi protokołów udostępniane są  zatrudnionym nauczycielom, upoważnionym przedstawicielom organu prowadzącego poradnię oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Decyzja o udostępnianiu księgi protokołów należy do kompetencji Dyrektora Poradni.
§ 6
Każdy członek rady jest zobowiązany do:
1.    współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
2.    systematycznego podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
3.    przestrzegania postanowień Statutu Poradni, zarządzeń Dyrektora Poradni i niniejszego regulaminu,
4.    realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Poradni oraz uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosi do niej swoje zastrzeżenia (głosował przeciw lub wstrzymał się od głosu),
5.    czynnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz jej komisji i zespołów, do których został powołany,
6.    przestrzegania dyscypliny obrad podczas posiedzeń Rady,
7.    składania przed Radą sprawozdań z wykonania nałożonych zadań,
8.    nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników poradni.
§ 7
 
Nauczyciele reprezentujący Radę Pedagogiczną w innych organach lub komisjach są zobowiązani do reprezentowania na ich forum opinii uzyskiwanych podczas plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej.
§ 8
Zmiany w niniejszym Regulaminie są dokonywane w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał Rady Pedagogicznej.
 
§ 9
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Alina Matuszak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Strugała (25/04/2006 10:42:33)
  • publikację informacji: Katarzyna Strugała (25/04/2006 10:43:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Strugała (25/04/2006 10:42:33)