Wyszukiwarka:

Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania PPP
 
 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Środzie Wlkp.  działa na podstawie następujących aktów prawnych:
 
1)    Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r., Nr  67, poz. 329/  wraz z późniejszymi zmianami;
2)    Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. O zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 - wraz z późniejszymi  zmianami);
3)    Rozporządzenia Ministra Edukacji i  Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223 z dnia 21.12. 2002 r. poz. 1869)
4)    Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 5 z dnia 17 stycznia 2003 r. poz. 46);
5)    Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach / Dz. U.  Nr  11 z dnia 29 stycznia 2003 r. poz. 114);
6)    Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu  z dnia 12 lutego 2001 r w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania  /Dz. U. Nr 13 z dnia 23 lutego 2001 r. poz. 114/ wraz z Rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2003  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania;
7)    Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 10 września 2002 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia  /Dz. U. Nr  155 z  dnia  23 września 2002 r.  poz. 1288/;
 
Podstawowe cele i zadania Poradni:
 
Poradnia udziela pomocy psychologiczno  - pedagogicznej:
 
1)    dzieciom i młodzieży,
2)    rodzicom i nauczycielom w problemach związanych z wychowaniem i kształceniem  dzieci i młodzieży.
 
Do zadań Poradni należą w szczególności:
 
1)    wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności emocjonalnego  rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
2)    profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;
3)    terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
4)    pomoc uczniowi w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
5)    prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;
6)    pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;
7)    wspomaganie wychowawczej  i edukacyjnej funkcji rodziny;
8)    wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły;
 
Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:
 
      1) Diagnozę :
-    pedagogiczną
-    logopedyczną
-    psychologiczną;
 
2)    Konsultację;
 
3)    Terapię indywidualną i grupową:
-    psychoterapię
-    socjoterapię
-    terapię pedagogiczną
-    terapię logopedyczną
 
4)    Psychoedukację;
 
5)    Rehabilitację;
 
6)    Doradztwo;
 
7)    Mediację;
 
8)    Interwencję w środowisku ucznia;
 
9)    Działalność profilaktyczną;
 
10)   Działalność informacyjną.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Kornelia Brzezińska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kornelia Brzezinska (28/08/2003 08:37:40)
  • publikację informacji: Kornelia Brzezinska (28/08/2003 08:39:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kornelia Brzezinska (28/08/2003 08:37:40)